Nyheter från 9 juni 2022

Företrädare för Sankt Eriks Vänner har den 9 juni haft ett inledande möte om återupptagande av Föreningens volontärarbete ombord i Sankt Erik. Under sommaren beräknas återisoleringen efter asbestsaneringen vara färdig och då finns hopp om att vårt samarbete ska fortsätta som det avslutades våren 2019.

Vår kunniga smörjare Jerker i målartagen.

Hjälp din förening!

I går hade vi ett bra årsmöte. För närvarande går vår ideella förening tyvärr back, eftersom vi har dyra försäkringskostnader som vi inte kan pausa ens när fartyget ligger still på grund av corona eller den nuvarande asbestsaneringen.

Bli gärna medlem, eller stöd oss med ett frivilligt engångsbidrag, så att vi kan ta oss igenom den här tiden.

Bilden från årsmötet är tagen av Katarina Helmersson, tack!

Alla tittar på det härliga fikat som Maria Wågberg hade fixat.

Kallelse till årsmöte

Kallelse till årsmöte 2022

Föreningen Isbrytaren Sankt Eriks vänner kallar härmed till årsmöte för verksamhetsåret 2021, den 19 maj 2022. Lokal meddelas så snart vi har bokat den.

Övriga dokument för årsmötet kommer att finnas tillgängliga på mötet.

Motioner och övriga frågor kan ställas till ordföranden Hans Anderson per e-post till hasse.f.anderson@gmail.com senast den 12 maj.

Denna kallelse sänds den 5 maj 2022 till samtliga medlemmar som har betalat medlemsavgift 2021 och har meddelat en fungerande e-postadress till föreningen. Meddelandet kommer dessutom att finnas på föreningens hemsida http://www.sankterik1915 samma dag.

Kallelsen består av fyra delar:

  • Kallelse
  • Proposition från styrelsen
  • Information från styrelsen
  • Dagordning

Proposition från styrelsen

Styrelsen i Föreningen Isbrytaren Sankt Eriks vänner föreslår en ändring av lydelsen i sista stycket av stadgarnas §13 ”Ändring av föreningens ändamål samt upplösning av föreningen”

§12 Stadgeändring
Beslut om ändring av dessa stadgar utom §1 fattas på föreningsmöte och ska biträdas av minst tre fjärdedelar av närvarande medlemmar. Förslag till ändring av stadgarna ska anges i kallelsen till mötet.

Styckets nuvarande lydelse:
”Upplöses föreningen ska dess behållna egendom överlämnas till fartygsägaren för att användas för fullföljande så långt möjligt av föreningens ändamål.”

Föreslagen ny lydelse för stycket:
”Upplöses föreningen ska dess behållna egendom överlämnas till främjande av ångfarten till sjöss.”

Information från styrelsen

Museet har sagt upp samarbetsavtalet. Styrelsen bearbetar för närvarande informationen och kommer att söka ett möte med museet innan årsmötet så att vi kan delge medlemmarna mer information.

Dagordning

§11 Föreningsmöten
Ordinarie årsmöte hålls senast under maj månad. Extra möte kan vid behov utlysas av styrelsen. Kallelse till alla möten sker i första hand med personlig kallelse med e-post. Kallelse kan även sändas med brev via posten. Kallelsen ska ske senast fjorton dagar före mötet.
Föreningsmötet öppnas av styrelsens ordförande eller vid hans frånvaro vise ordföranden. Över förhandlingarna ska föras protokoll som ska undertecknas av mötesordföranden och två justeringsmän.

Vid ordinarie årsmöte förekommer följande ärenden:
Årsmötets öppnas
Val av ordförande för årsmötet
Val av justeringsmän
Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut för senaste verksamhetsåret
Revisionsberättelsen
Bokslutet fastställs av mötet
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Mötet fastställer medlemsavgifter för nästa verksamhetsår
Antalet styrelseledamöter och suppleanter
Val av styrelsemedlemmar och suppleanter
Val av revisor samt revisorssuppleant
Val av valberedning
Motioner, samt frågor som styrelsen vill ta upp. Motioner ska ha kommit styrelsen tillhanda senast sju dagar före årsmötet.
Mötet avslutas

Årsmötesinbjudan har gått ut

Nu har inbjudan till årsmöte gått ut till alla som var medlemmar förra verksamhetsåret (det vill säga alla röstberättigade). Om du vet att du var eller är medlem och inte har fått inbjudan i din mejl, kolla först skräpposten (mejlet kommer från info@annagable.com ) och hör annars av dig till samma adress. Vi är medvetna om att fyra mejladresser studsar.

Allmän information om Sankt Erik från Föreningens ordförande

Muséets planering för asbestsaneringen ombord i Sankt Erik är att det ska ske under hösten. Fram till dess detta är färdigt gäller då i princip tillträdesförbud i pannrummet och båda maskinrummen.

Föreningen har varit i kontakt med Transportstyrelsen angående lämpligheten att under ett begränsat antal dagar vistas i dessa utrymmen. Transportstyrelsens svar efter att de tagit del av inspektionsrapporten blev: ”det bör inte arbetas i dessa utrymmen”. Alltså inget direkt förbud, men det känns bra att rätta sig efter rekommendationerna för att inte skapa en dålig relation med tillsynsmyndigheten. Det finns dock påtryckningar om att göra en snabb upphandling av saneringen så att utrymmena blir tillgängliga tidigare.

Muséet har för avsikt att hålla Sankt Erik öppen för allmänheten i sommar, utan tillträde i ovan nämnda utrymmen.

Det första som från vår sida måste göras är en provkörning vid kaj och en fullständig genomgång av samtliga system. Kort sagt en simulerad sjöresa vid kaj.

Tiden rinner iväg och vi vet ju inte i skrivande stund om vi hade kunnat segla i sommar beroende på coronarestriktionerna.

Bilden är målad av Åsa Köhler 2021. Den får inte kopieras utan konstnärens samtycke.