Tidplan för 2022–23

Den för stunden (27 oktober 2022) gällande planeringen framtagen i samråd mellan Museets personal ombord i Sankt Erik och företrädare för Föreningen Isbrytaren Sankt Eriks Vänner:

Senhöst 2022
Efter ett inledande möte mellan Museets personal i Sankt Erik och företrädare för SEV görs en genomgång tillsammans med Volontärerna för en bedömning av fartygets status och Volontärernas kommande sysselsättning.

Vinter 2023
Volontärarbetet är igång i samarbete med Museets ombordpersonal. Fartyget torrsätts enligt plan.

Vår 2023
Volontärarbetet fortsätter. Klargöring inklusive ombordtagning av bunkers för att trycksätta pannorna för att kunna göra en trycksatt besiktning. Efter besiktningen och när pannorna fortfarande är trycksatta testas samtlig ångdriven utrustning, såväl hjälpmaskiner som däcksmaskiner. Även huvudmaskinerna testas i tillämpliga delar.

Ett fullskaleprov i form av en fingerad sjöresa vid kaj görs. Då ska samtlig utrustning ombord såväl i maskin som på däck och i styrhytt provas och justeras. Maskinmanöver med båda huvudmaskinerna görs och roderfunktionen kontrolleras. Detta ska ske i form av en verklig sjöresa med den skillnaden att förtöjningarna inte lossgörs. Eventuella åtgärder relaterade till proverna sammanställs och åtgärdas.

Volontärarbetet är igång i samarbete med Museets ombordpersonal. Genomgång av samtliga certifikat för eventuell förnyelse görs. Beställningar görs för certifiering där egenkontroll inte tillämpas. Fullständig säkerhetsgenomgång med samtliga befattningshavare i säkerhetsbesättningen genomförs inklusive internauditering. Hos Transportstyrelsen beställs en kontroll av det systematiska sjösäkerhetsarbetet enligt åliggande. Fartygets avställning hos Transportstyrelsen hävs.

Försommar 2023
Åtgärdade brister kontrolleras och fartyget klargörs för kajkörning och seglation i samarbete med Volontärer och Museets ombordpersonal. Kajkörningar genomförs.

Sensommar och tidig höst 2023
Volontärarbete, kajkörningar och seglationer genomförs i samarbete med Museets personal.

Bild från en gammal film om Sankte Erik i Filmarkivet.se. Förliga spelet, som fortfarande är i bruk.

Annons

Hej alla medlemmar!

Här kommer lite färsk information från Föreningen Isbrytaren Sankt Eriks Vänner.

Den 29 september hölls ett möte angående Sankt Erik. Deltagare var personal från Statens Maritima och Transporthistoriska Museer, en representant från Sjöhistoriskas Vänförening samt Hans Anderson och Anders Wågberg från Sankt Eriks Vänförening.

Det var ett möte i positiv anda som ingav hopp om en ljusnande framtid för vår förening. Museet presenterade en tidsplan för fartygets igångsättning som innehöll bland annat torrsättning och klargöring av hela fartyget under vintern och våren 2023.

I tidsplanen redovisades även ett samarbete med Volontärerna. Vår förenings styrelse ska under senhösten i år tillsammans med Museets personal i Sankt Erik utforma en utförligare plan för kommande verksamheter.

Under våren planeras körning vid kaj med öppet skepp för besökare och senare eventuella seglationer.

Ett problem för vår förening är kostnaderna försäkringarna som tickar på och därför känns det angeläget att vi behåller våra medlemmar. Förhoppningsvis finns även extern ekonomisk stöttning att få.

Nyheter från 9 juni 2022

Företrädare för Sankt Eriks Vänner har den 9 juni haft ett inledande möte om återupptagande av Föreningens volontärarbete ombord i Sankt Erik. Under sommaren beräknas återisoleringen efter asbestsaneringen vara färdig och då finns hopp om att vårt samarbete ska fortsätta som det avslutades våren 2019.

Vår kunniga smörjare Jerker i målartagen.

Hjälp din förening!

I går hade vi ett bra årsmöte. För närvarande går vår ideella förening tyvärr back, eftersom vi har dyra försäkringskostnader som vi inte kan pausa ens när fartyget ligger still på grund av corona eller den nuvarande asbestsaneringen.

Bli gärna medlem, eller stöd oss med ett frivilligt engångsbidrag, så att vi kan ta oss igenom den här tiden.

Bilden från årsmötet är tagen av Katarina Helmersson, tack!

Alla tittar på det härliga fikat som Maria Wågberg hade fixat.

Kallelse till årsmöte

Kallelse till årsmöte 2022

Föreningen Isbrytaren Sankt Eriks vänner kallar härmed till årsmöte för verksamhetsåret 2021, den 19 maj 2022. Lokal meddelas så snart vi har bokat den.

Övriga dokument för årsmötet kommer att finnas tillgängliga på mötet.

Motioner och övriga frågor kan ställas till ordföranden Hans Anderson per e-post till hasse.f.anderson@gmail.com senast den 12 maj.

Denna kallelse sänds den 5 maj 2022 till samtliga medlemmar som har betalat medlemsavgift 2021 och har meddelat en fungerande e-postadress till föreningen. Meddelandet kommer dessutom att finnas på föreningens hemsida http://www.sankterik1915 samma dag.

Kallelsen består av fyra delar:

  • Kallelse
  • Proposition från styrelsen
  • Information från styrelsen
  • Dagordning

Proposition från styrelsen

Styrelsen i Föreningen Isbrytaren Sankt Eriks vänner föreslår en ändring av lydelsen i sista stycket av stadgarnas §13 ”Ändring av föreningens ändamål samt upplösning av föreningen”

§12 Stadgeändring
Beslut om ändring av dessa stadgar utom §1 fattas på föreningsmöte och ska biträdas av minst tre fjärdedelar av närvarande medlemmar. Förslag till ändring av stadgarna ska anges i kallelsen till mötet.

Styckets nuvarande lydelse:
”Upplöses föreningen ska dess behållna egendom överlämnas till fartygsägaren för att användas för fullföljande så långt möjligt av föreningens ändamål.”

Föreslagen ny lydelse för stycket:
”Upplöses föreningen ska dess behållna egendom överlämnas till främjande av ångfarten till sjöss.”

Information från styrelsen

Museet har sagt upp samarbetsavtalet. Styrelsen bearbetar för närvarande informationen och kommer att söka ett möte med museet innan årsmötet så att vi kan delge medlemmarna mer information.

Dagordning

§11 Föreningsmöten
Ordinarie årsmöte hålls senast under maj månad. Extra möte kan vid behov utlysas av styrelsen. Kallelse till alla möten sker i första hand med personlig kallelse med e-post. Kallelse kan även sändas med brev via posten. Kallelsen ska ske senast fjorton dagar före mötet.
Föreningsmötet öppnas av styrelsens ordförande eller vid hans frånvaro vise ordföranden. Över förhandlingarna ska föras protokoll som ska undertecknas av mötesordföranden och två justeringsmän.

Vid ordinarie årsmöte förekommer följande ärenden:
Årsmötets öppnas
Val av ordförande för årsmötet
Val av justeringsmän
Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut för senaste verksamhetsåret
Revisionsberättelsen
Bokslutet fastställs av mötet
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Mötet fastställer medlemsavgifter för nästa verksamhetsår
Antalet styrelseledamöter och suppleanter
Val av styrelsemedlemmar och suppleanter
Val av revisor samt revisorssuppleant
Val av valberedning
Motioner, samt frågor som styrelsen vill ta upp. Motioner ska ha kommit styrelsen tillhanda senast sju dagar före årsmötet.
Mötet avslutas

Årsmötesinbjudan har gått ut

Nu har inbjudan till årsmöte gått ut till alla som var medlemmar förra verksamhetsåret (det vill säga alla röstberättigade). Om du vet att du var eller är medlem och inte har fått inbjudan i din mejl, kolla först skräpposten (mejlet kommer från info@annagable.com ) och hör annars av dig till samma adress. Vi är medvetna om att fyra mejladresser studsar.